Acties

Hier de acties die KNNV voert en heeft uitgevoerd de laatste jaren (de meest recente bovenaan).

Snelfietsroute F50 (2021)

De F50 is een fietsverbinding tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe. Ieder jaar gaan hier meer mensen fietsen en naar verwachting neemt deze trend alleen maar toe. Er zijn plannen gepresenteerd voor het vaststellen van de verbinding. KNNV Epe-Heerde heeft een reactie gestuurd om bij de keuze zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur.

Bezwaar tegen onjuist gebruik XenTari als bestrijding tegen de Eikenprocessierups (2020)

Naar aanleiding van observaties van leden heeft KNNV Epe-Heerde de gemeente Epe verzocht om bij het bestrijden van de eikenprocessierups de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups in acht te nemen en vooral meer zorgvuldigheid te betrachten bij gebruik van het middel XenTari dan thans volgens onze waarneming het geval is.
Hier is de mailwisseling met de gemeente Epe te lezen.

Korte Kopermolenweg Epe (2019)

De provincie Gelderland heeft circa 5 hectare aan de Korte kopermolenweg in Epe in eigendom. Deze gronden zijn in gebruik als grasland en maisland. De provincie heeft een plan opgesteld waarin gestreefd wordt naar het realiseren van klimaatbos en het behoud van het kleinschalige landschap door landschappelijke structuren zoals hagen en beken. Op 10 juli 2019 heeft de provincie in samenwerking met de gemeente dit plan aan belanghebbenden gepresenteerd. De factsheet van het plan is hier weergegeven.

De afdeling Epe-Heerde was ook bij voornoemde presentatie. Wij hebben de factsheet voorafgaand aan de presentatie gekregen. Op basis hiervan zijn Wietske, Gert, Adrie en Wim het veld in geweest om het plan te beoordelen. Hoewel de provincie een goed plan heeft gepresenteerd, hebben we nogal wat op- en aanmerkingen. Tijdens de presentatie op 10 juli hebben we onze bevindingen schriftelijk en mondeling ingebracht. Onze indruk was de provincie positief tegenover onze ideeën staat. De schriftelijke op- en aanmerking zijn hier aangegeven

Landschapszone Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld (2019)

Langs de westzijde van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een 75 ha grootte landschapszone aangelegd. Inrichting, beheer en onderhoud is gericht op ontwikkeling van natuurwaarden en recreatie. In 2018 is de noordelijk zone van circa 55 ha verkocht aan een agrarische onderneming. Al snel bleek dat het beheer en onderhoud niet conform de voorwaarden is uitgevoerd.

Ruigten voor flora- en faunarijk grasland in de Hoogwatergeul

29 november 2018. Naar aanleiding hiervan heeft onze afdeling een brief aan het waterschap Vallei en Veluwe geschreven met een afschrift aan betrokken instanties.(zie bijlage1 ).
6 december 2018. Antwoordbrief van de provincie ontvangen (zie bijlage 2).
7 januari 2019. Antwoordbrief van het waterschap Vallei en Veluwe ontvangen (bijlage 3).
1 februari 2019. Overleg met vertegenwoordigers van “verontruste boeren”- , Agrarische Natuurvereniging VIJZ en projectleider Hattemerpoort – GNMF (Zie bijlage 4).

Aanvraag Omgevingsvergunning Oranjeweg 100 Emst (2018)

16 juli 2018. De gemeente Epe heeft een omgevingsvergunning verleend aan Handelskwekerij De Buurte BV, zaaknummer 59712, voor het telen van kerstbomen en lage boomteelt aan de Oranjeweg 100 in Emst (59712, 16-07). Wij hebben een bezwaarschrift tegen het verlenen van deze vergunning ingediend; zie bijlage X1. Bezwaarschriften zijn ook ingediend door de buurtbewoners, Vereniging Milieuzorg Epe en de provincie Gelderland.
10 oktober 2018. De gemeente heeft ons uitgenodigd voor een informatief gesprek over het proces. Zie bijlage X2. voor het verslag van dit gesprek. Door de gemeente is opdracht opgegeven om nieuw onderzoek naar effecten uit te voeren.
19 december 2018. We hebben een aanvullende rapportage van Natuurbank Overijssel, opgesteld op verzoek van de provincie, ontvangen. In bijlage X3 is onze reactie van 7 januari 2019 op dit aanvullende rapport opgenomen.
31 januari 2019.  Hoorzitting van Commissie voor Bezwaarschriften. De provincie Gelderland, diverse verenigingen, stichtingen, en personen hebben ingesproken. Onze inspraaknota is in bijlage X4 weergegeven.
De documenten van dit onderwerp staan hier in de bijlage.

TOP Renderklippen (2018)

KNNV heeft in maart en december 2017 gesprekken gevoerd met de gemeente Heerde voor een verantwoord natuur- en landschapsbeheer van de Renderklippen.
De gemeente Heerde wil in het kader van de Veluwe agenda een TOP (Toeristisch Overstap Punt) realiseren ter hoogte van de kiosk. Hiervoor zal onder andere de kiosk vergroot worden en een speelbos aangelegd worden. Voor de ontwikkeling van het TOP dienen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden. De gemeente Heerde heeft voorgesteld om een honden losloopgebied aan te wijzen en handhavend op te gaan treden. Tevens wil zij het Blokjesbos omvormen en een open karakter geven. Hiervoor zal de douglasopstand geveld worden, zodat struikheide vegetaties zich kunnen ontwikkelen.
De KNNV afdeling Epe-Heerde heeft tijdens de commissievergadering Ruimte ingesproken en haar wensen voor het beheer van de Renderklippen uitgesproken.
De Gemeente Heerde verzoekt de KNNV om inventarisatie te verrichten van het Blokjesbos en mee te denken voor de omvorming van dit boscomplex.
Hier vindt u de notitie die is opgesteld n.a.v. het overleg.

Hoofdweg Emst (2017)

De gemeente Epe heeft op 13 december 2016 (bij de gemeente Epe) een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van 108 bomen in Emst. Het kappen van de bomen is nodig vanwege de herinrichting van de Hoofdweg. De weg moet worden gemoderniseerd en verkeersveiliger worden gemaakt. Ook moet het dorpskarakter worden  versterkt. Wij vinden dat bij dat laatste het kappen van beeldbepalende bomen niet past.
Vereniging Milieuzorg Epe en de afdeling Epe-Heerde van het KNNV hebben beide een zienswijze bij de gemeente ingediend, waarin we de bezwaren tegen het kappen van bomen uiteen zetten (zie bijlage 6 voor zienswijze). Beide verenigingen hebben hun bezwaren in een gesprek met de gemeente toegelicht. Aangegeven is dat hun bezwaarschrift gehandhaafd wordt tegen de monumentale, beeldbepalende (en niet zieke) bomen aan de oostzijde van de weg. Voor het kappen van deze bomen is een vergunning onder voorwaarden verleend. Hoewel de gemeente zoveel mogelijk monumentale bomen wil sparen, vinden beide verenigingen dat met het verlenen van een vergunning onder voorwaarden in de praktijk te gemakkelijk tot kappen kan worden overgegaan. Tegen het kappen van kleine bomen aan de westzijde van de weg zijn geen bezwaren.
Op 20 april 2017 hebben beide verenigingen hun bezwaren in een hoorzitting van de commissie voor de Bezwaarschriften toegelicht.
De Commissie geeft aan dat een voorwaardelijke vergunning vanuit rechtszekerheid en handhaafbaarheid in het algemeen niet wenselijk is. Maar voor de bomen langs de Hoofdweg is terecht een vergunning onder bijzondere voorwaarden verleend. Het algemeen belang weegt zwaarder. Daarnaast wordt door de aannemer in overleg met de gemeente en toezichthoudende bomenwachter zoveel mogelijk gedaan om de monumentale bomen te sparen. De praktijk was op dat moment (op circa 1/3 van de werkzaamheden) dusdanig dat door inspanningen van de aannemer alle monumentale bomen konden worden gespaard.
Tegen de uitspraak is geen verdere actie ondernomen. Het levert vrijwel zeker niets op en het procederen kost een aanzienlijk bedrag. Onze doelen zijn duidelijk bij de gemeente en er wordt veel gedaan om de beeldbepalende bomen te sparen.

Hoofdweg Emst


Natuurbegraafplaats Woesterberg (2017)

Op de agenda van de raadscommissie van de gemeente Epe van 27 oktober 2016 stond het Haalbaarheidsonderzoek natuurbegraafplaats Woesterberg. De raad werd voorgesteld;
a) kennis te nemen van de positieve resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie Woesterberg als gemeentelijke natuurbegraafplaats en
b) de locatie Woesterberg op grond van artikel 40 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging aan te wijzen als gemeentelijke natuurbegraafplaats.
Onze afdeling heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de raadscommissie. Aangegeven is dat de analyses van het adviesbureau zeer onvolledig zijn en dat de Woesterberg – in tegenstelling tot het adviesbureau vermeldt – een hoge natuurwaarde heeft. Toegelicht is waarom de waarde hoog is en het aanleggen van een natuurbegraafplaats strijdig is met handhaving resp. ontwikkeling van de natuurwaarden. De tekst is aan alle raadsleden uitgereikt (zie bijlage 5 voor de tekst).
Op 10 november en 8 december 2016 is het voorstel in de raad behandeld. In de laatste vergadering heeft de raad het voorstel verworpen. Je stem laten horen en goede argumenten op tafel leggen kan dus positief uitpakken.


Verharding zandpad naar de Schaapskooi (2016)

Op 8 maart 2016 lazen we in een advertentie in de regionale kranten dat de gemeente Heerde een omgevingsvergunning aanvraagt voor verharding van het zandpad van de Elburgerweg naar de schaapskooi en de aanleg van parkeerplaatsen. Dezelfde dag worden we gebeld door de gemeente, die ons in dit erg late stadium informeert over de werkzaamheden.
Omdat we faliekant tegen verharding van het zandpad en de aanleg van parkeerplaatsen in een Natura 2000-gebied zijn, is bij de provincie gevraagd naar de vergunningverlening op grond van de natuurbeschermingswet (NB-wet). Op 11 maart 2016 kregen we van de provincie de volgende mededeling: Er is contact geweest met de provincie over mogelijke vergunningplicht van voorgestelde werkzaamheden en uitbreiding, waaronder het zandpad. Momenteel wordt onderzocht welke onderdelen vergunning behoeven. Er is een passende beoordeling voorgelegd. Deze is nu in behandeling genomen. Er is nog geen vergunning natuurbeschermingswet ingediend en dus nog geen vergunning verleend.
Inmiddels bleek dat de gemeente de bij hun aangevraagde Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bijna per ommegaande had verleend. Hoe (on)afhankelijk zijn vergunningverlener en vergunningaanvrager/-houder?
Op grond van deze gegevens hebben we op 14 maart 2016 een schriftelijke klacht bij de gemeente ingediend (zie bijlage 4). Ten eerste zijn we tegen verharding van het zandpad in een dergelijk hoogwaardig landschap voor natuur, dat officieel als Natura2000-gebied is aangewezen. Er zijn voldoende alternatieven om de auto te parkeren. Ten tweede vonden we dat de procedure niet goed was verlopen.
Om een eventueel handhavingsverzoek op grond van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) bij de provincie in te dienen wilden we eerst de officiële reactie van de gemeente op onze brief vernemen. Op 21 maart hebben we een gesprek gehad met de wethouder van de gemeente en een ambtenaar. De gemeente lichtte toe dat voor de huidige werkzaamheden (verharden zandpad en aanleg parkeerplaatsen) geen vergunning op grond van de NB-wet nodig is, omdat er geen negatieve effecten op natuur zijn te verwachten. Dit volgt uit een rapportage van Arcadis. Provincie Gelderland is met deze bevindingen eens. Uitgangspunt is wel dat geen heide bij de werkzaamheden wordt aangetast.
De werkzaamheden zijn direct na het verlenen van de omgevingsvergunning gestart om voor 1 april 2016 met de werkzaamheden gereed te zijn. Dit was één van de voorwaarden van externe financieringsbronnen. Formeel mag dit, maar wij vinden dat het de gemeente zou sieren eerst de periode van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt en belanghebbenden (zoals KNVV) bezwaren kunnen maken, af te wachten. Doe je dit niet dan geef je te kennen bezwaren aan je laars te lappen.
Op onze vraag of de gemeente ons als overlegpartner ziet (wat bij deze plannen zeer duidelijk niet het geval was), werd uitdrukkelijk bevestigend beantwoord. Bij volgende acties van de gemeente zal dit moeten blijken!

Weg naar de Schaapskooi verhard

Verbreding Heerderweg N 794 (Epe) (2016-2017)

Provincie Gelderland wil (als eigenaar/beheerder) de Heerderweg tussen Epe en Heerde veiliger maken voor het verkeer. Hiervoor moet volgens de provincie het profiel van de weg breder worden gemaakt, waardoor er bomen moeten worden gekapt.
Het eerste traject tot wijziging van het bestemmingsplan heeft tot 2015 vrijwel geen bezwaren opgeleverd. Probleem is echter dat in het voorontwerp, ontwerp en definitieve bestemmingsplan niet inzichtelijk werd gemaakt dat het om een massale kap van bomen ging. Ook het verkeersbesluit is in 2015 door de provincie vastgesteld.
Toen duidelijk werd dat met het plan honderden bomen gekapt zouden worden, ontstond er massaal protest. Een petitie tegen de kap van de bomen (op initiatief van de Vereniging Milieuzorg Epe (VME), de vereniging Ons mooi Epe en mede ondertekend door onze afdeling) is door meer dan 1000 mensen ondertekend.
Op 31 augustus en 30 oktober 2015 zijn protestbrieven aan respectievelijk de gemeenteraad van Epe en de Provinciele Staten van Gelderland gezonden met een kopie aan de pers, B en W van de gemeente Epe en provinciale staten van Gelderland (zie bijlagen 3a  –  en 3b).
 Op 7 oktober 2015 is een petitie aangeboden aan commissaris van de Koning.
Voor de kap van de bomen is door de provincie een omgevingsvergunning van de gemeente aangevraagd. Samen met de VME hebben wij een bezwaarschrift tegen de verleende vergunning bij de gemeente ingediend (zie bijlage 3c).
Op 22 oktober 2015 is door de VME, Ons Mooi Epe en onze afdeling een discussieavond georganiseerd in de Grote kerk in Epe. De fracties van de politieke partijen, het college van B en W en het College van Gedeputeerden (als toeschouwer zonder rol) zijn uitgenodigd om de avond bij te wonen. Een protestbrief tegen de kap is door de drie partijen opgesteld en naar de provincie gezonden.
Ons Mooi Epe heeft het vervolg van deze activiteiten vorm gegeven en bewaakt nu de voortgang. Uiteindelijk zijn er van de 603 bomen die gekapt zouden worden slechts 225 gekapt. KNNV heeft een belangrijke rol gespeeld bij de start van het project door formeel bezwaar in te dienen en daarmee de weg te openen voor een breed gedragen actie.


Hoogwatergeul (2015-2016)

Voor het project ‘Ruimte voor de Rivier’ wordt onder andere de hoogwatergeul Veessen – Wapenveld aangelegd. Om de stroming in de hoogwatergeul niet te beperken worden alle bomen in de hoogwatergeul gekapt. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat eind maart 2015 een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Wij hebben op 28 april 2015 een zienswijze op het ontwerp ingediend (zie bijlage 2). Enerzijds hebben we de nodige twijfel bij de noodzaak van het kappen van alle bomen uit hydraulisch oogpunt en anderzijds vormt het een enorme verarming van het landschap en flora en fauna in het gebied. Dat bomen en struiken in enige mate voor verruwing en dus belemmering van de doorstroming zorgen is duidelijk. Deze belemmering van de doorstroming door de aanwezige bomen en struiken zal echter ZEER minimaal zijn en binnen de foutenmarge van de modellering voor de berekening van de verlaging van het waterpeil liggen. Wij hebben dan ook sterke twijfel bij de noodzaak van een dergelijke kaalslag. Het betreffende landschap is al arm aan bomen en struiken en door het voorgenomen kappen zal deze verarming sterk toenemen. Landschappelijk wordt het een saai gebied. De aanwezige bomen en struiken zijn karakteristiek voor het gebied en vormen juist voor enige afwisseling en aantrekkelijkheid van het gebied. Met name in de overgang tussen landschappelijk aantrekkelijke gebieden als de Veluwe en het IJsseldal.
Bomen en struiken zijn (naast planten) van groot belang voor allerlei diersoorten, denk aan insecten, vleermuizen, maar vooral ook voor vogels. Kleine vogels hebben struiken nodig om te broeden, voedsel te zoeken, te rusten e.d.  en grote(re) vogels daarnaast of vooral bomen.
Gezien de landschappelijke en ecologische waarde van de aanwezige bomen en struiken in de toekomstige hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de grote twijfel over noodzaak van het kappen van de bomen en struiken, vinden wij dat ze niet gekapt moeten worden.
Onze zienswijze heeft geen aanleiding gegeven de plannen aan te passen, zo deelt Rijkswaterstaat ons op 8 juli 2015 mee. Tegen de definitieve omgevingsvergunning hebben wij geen bezwaar aangetekend bij de Raad van State, omdat de kans op succes als minimaal wordt ingeschat en het bovendien €320,00 aan kosten met zich meebrengt.

Werkzaamheden Hoogwatergeul

Stroomlijn (2015-2016)

Rijkswaterstaat werkt van 2015 tot en met 2017 onder de projectnaam Programma Stroomlijn aan een betere doorstroming van de rivieren bij hoogwater, door bomen en struiken die in de stroombaan van de rivier staan te verwijderen. Hierdoor wordt het risico op overstromingen verkleind. Het betreft het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de rivieren en anticiperen op de toekomst. De grote rivieren zijn voor dit project opgedeeld in 5 deelgebieden waaronder de IJssel. De stroombaan omvat het zomerbed van de rivier en dat deel van het winterbed waar bij hoogwater een redelijke stroomsnelheid optreedt.
 In augustus 2015 hebben wij een zienswijze (zie bijlage 1) ingediend tegen de voorgenomen projecten in onze regio van de IJssel. Onze bezwaren zijn samengevat:
Sterke aantasting van de grote landschappelijke en ecologische waarde van de IJssel
Er wordt sterke afbreuk gedaan aan allerlei projecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd om landschap en ecologie te verbeteren zoals projecten in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water
Een aantal ‘Duurzaam Beheer Maatregelen’ staan haaks op projecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd en doen denken aan cultuurtechnische maatregelen in de jaren 50 en 60.
Tijdens de voorbereiding van de projectonderdelen hebben we vrij veel contact gehad met adviesbureau TAUW; een van de drie organisaties die gezamenlijk het IJsselproject uitvoeren.