Natuurbescherming

Op de volgende pagina’s (zie onderaan) worden de belangrijkste grote acties weergegeven. In de bijlagen zijn de zienswijzen, bezwaarschriften e.d. weergegeven. Naast deze projectmatige activiteiten zijn er jaarlijks incidenten die gemeld kunnen worden bij onze vereniging en die we, voor zover de capaciteit het toelaat, een vervolg geven. Ook geeft KNNV advies aan de gemeenten en organisaties. Er zijn in dit verband goede contacten met de gemeenten Heerde en Epe. Rapporten en verslagen worden regelmatig gebruikt voor inzicht op gebied van natuurontwikkeling. Een voorbeeld van inbreng is de ontwikkeling van het Wisselse Veen bij het vlonderpad, waar advies en begeleiding is gegeven. Ook advies bij het inzaaien en monitoren van insectenvelden in Epe wordt door KNNV verzorgd.

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden.

Vlonderpad in Tongeren
Vlinderveld met wilde bloemen aan het Molenpad Epe

Jaaroverzicht 2021

Motorcross terrein Heerde
Door de KNNV is een zienswijze ingediend voor het verlenen van een omgevingsvergunning van de Gemeente Heerde. De gemeente Heerde wil de bestaande illegale situatie, die negen jaar is gedoogd, legaliseren (Adrie Hotttinga).

Oranjeweg 100 Emst
De rechtbank in Arnhem heeft na behandeling een uitspraak gedaan over de zaak Oranjeweg 100 in Emst. De Bekenstichting en de KNNV Epe-Heerde hebben zich voor de rechtbank laten vertegenwoordigen door Natuur en Milieu Gelderland. Bernhard Oosting van NMG heeft tijdens de zitting prima de belangen voor natuur en vooral milieu verwoord. Wij kunnen tevreden zijn over de rechtszitting en dat een belangrijk deel van het beroep is gehonoreerd. Vooral de uitspraken over de gevolgen voor de vervuiling van het grondwater in relatie tot de drinkwatervoorziening en de mogelijke gevolgen op de gezondheid van omwonenden geeft hoop voor mogelijk nieuwe procedures. Het inhoudelijk beroep tegen de aantasting van het leefgebied van das en steenuil is voor beide soorten niet gehonoreerd. Dit hadden we ook niet verwacht in verband met de marginale biotoop voor beide fauna soorten in dit deel van het dal van de Smallertse beek.

Adoptiesoorten gemeente Heerde
In 2020 heeft de gemeente Heerde, in overleg met o.a. KNNV Epe-Heerde,
geregeld dat de egel en de blauwtjes extra aandacht krijgen in de hoop dat het de biodiversiteit in het algemeen
ten goede komt. Men is in het afgelopen jaar gestart met de eerste acties. De percelen, die zijn ingezaaid met
wilde planten mengsels, worden gevolgd in de ontwikkeling en we geven advies. Inzaai is niet overal wenselijk.
Alleen in de bebouwde kom kan het een meerwaarde hebben. Over het beheer van de bermen in het
buitengebied is regelmatig contact (Mariet van Gelder).


Project Wisselse Veen
Er komt een nader hydrologisch onderzoek naar de gevolgen voor bewoners, landbouw en Flora (Freddy Brugmans).


Snelle fietsroute Apeldoorn Epe (F50)
Het project wordt kortweg F50 genoemd, omdat het fietspad ongeveer parallel aan de snelweg A50 gaat lopen. Wij hebben zitting in de klankbordgroep (Wim Oosterloo).
Regionale Energie Strategie (RES) Gemeente Heerde. Namens de KNNV is er een reactie verzonden op het Uitnodigingskader van de RES in de gem. Heerde (Adrie Hottinga).

Regionale Energie Strategie (RES) Gemeente Epe.
Wij hebben deelgenomen in de klankborgroep (Wim Oosterloo).

Belevingspad Vaassen
Samen met twee recreatiebedrijven in Vaassen en de Stichting Promotie Epe is een conceptvoorstel voor een belevingspad (voor kinderen en volwassenen) bij Vaassen opgesteld. Bewust is er in eerste instantie voor gekozen geen digitale versie te maken (men zit al te veel achter beeldschermen), maar voor paaltjes en borden. Kroondomein Het Loo vond dit echter geen goede oplossing. Nu wordt alsnog naar een digitale versie gekeken (Wim Oosterloo).

Bomenbeleidsplan Epe
De gemeente Epe heeft in 2021 voor de bomen in de openbare ruimte een bomenbeleidsplan opgesteld. Wij hebben actief meegedaan in de klankbordgroep (Wim Oosterloo).

Gemeentelijke kaplijst Epe
De gemeente Epe stelt halfjaarlijks een lijst op van te kappen gemeentelijke bomen; een voorjaar – en een najaarskaplijst. Op het ambtelijke rapport kunnen wij op- en aanmerkingen maken. In 2021 is hier weinig van terecht gekomen, omdat met de werkwijze in 2021 de te kappen bomen in het veld vrijwel niet te vinden zijn. Overleg met de gemeente en Axent is nodig om de bomen gemakkelijker te vinden (Wim Oosterloo).

Omgevingsvisie gemeente Heerde
De gemeente Heerde is sinds 2019 gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Wij draaien actief mee in de werksessies van de gemeente (Adrie Hottinga, Mariet van Gelder).

Omgevingsvisie gemeente Epe
De gemeente Epe is begonnen met het opstellen van een omgevingsvisie. Wij nemen deel aan de werksessies van de gemeente (Wim Oosterloo).

Bosbeheerplan
De gemeente Epe heeft een nieuw bosbeheerplan voor het bosgebied van de gemeente opgesteld. Wij hebben actief in de klankbordgroep meegedaan (Frans Bosch).

Biodiversiteit Openbaar groen gemeente Epe
Gemeente Epe heeft in 2021 een concept biodiversiteitsplan opgesteld. Eind 2021 wordt het concept verspreid voor commentaar (Wim Oosterloo en René Harleman).
Zonnepark Heerderstrand Boven het parkeerterrein van het Heerderstrand worden zonnepanelen geplaatst.
KNNV Epe-Heerde heeft dit eerder geadviseerd, toen de eigenaar het voornemen had zonnepanelen op een
groot deel van de plas te leggen. Wij hebben advies gegeven om het terrein zo groen mogelijk in te kleden (Wim
Oosterloo en Adrie Hottinga).

Zonnepark Epe
Wij hebben samen met Natuur en Milieu Gelderland advies gegeven over de inrichting van het park; een ecologische zone langs de Grift, overige randen en binnen het park. De projectleider heeft aangegeven dat wij verder kunnen meedenken over de inrichting (Wim Oosterloo).

Eikenboom Heerde
Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen een vergunning van de gemeente Heerde om een mooie solitaire eikenboom op een parkeerterrein te kappen. Wij hebben advies gegeven (Wim Oosterloo en Adrie Hottinga). De rechtbank Gelderland heeft de vergunning vernietigd. Met onderhoudsnoei, zoals ook de omwonenden hebben voorgesteld, is volgens de gemeente de risico’s te verhelpen.

Hier vindt u de acties die KNNV in de regio heeft uitgezet.

Hier de activiteiten voor de Energietransitie in onze regio