Vogels

De vogelwerkgroep van onze afdeling komt regelmatig bij elkaar om waarnemingen te doen en zich in vogels te verdiepen. Wilt u meer weten van deze werkgroep of wilt u een keer vrijblijvend mee dan kunt u informatie krijgen bij de secretaris.

Hier vindt u de rapporten van de vogel werkgroep.

De werkgroep houdt de inventarisaties bij op Waarneming.nl.
Hier te bekijken.

Jaarverslag 2022

Algemeen

 • Mailgroep Vogelwerkgroep: In de mail postbus zijn 35 leden opgenomen.
 • App groep: van de app. groep wordt veel gebruik gemaakt om elkaar op de hoogte te stellen van bijzondere waarnemingen.
 • Bijeenkomsten: er zijn vier bijeenkomsten georganiseerd in de Eper- Gemeentewoning.

Activiteiten vogeltellingen en inventarisaties

 • Maandelijkse watervogeltellingen.
 • Huis- Boerenzwaluw en Oeverzwaluw broedvogeltellingen.
 • Slaapplaatstelling Grote zilverreiger en Ganzen in Welsumerwaarden.
 • Kwartelkoning tellingen IJsseluiterwaarden: deelname aan de landelijke inventarisaties.
 • Alle tellingen vinden plaats onder auspiciën van SOVON. De gegevens worden opgenomen in de landelijke database van SOVON en zijn voor iedereen beschikbaar.
 • Steenuilenproject Heerde

In 2022 zijn weer zoveel mogelijk de Steenuilen geïnventariseerd in de gemeente Heerde. Ongeveer 40 broedparen. Er zijn ook weer nestkasten ter beschikking gesteld. Alle nestkasten worden in een database door Matthijs Bootsma geregistreerd,

 • PTT-tellingen: drie routes:
  IJsseldijk (Gerjan Petter)
  Bosgebied Heerde (Matthijs Bootsma)
  Rudi Heideveld PTT telling (Vogelwerkgroep)
 • Broedvogelkartering in Korte broek in Vaassen. Broedvogelproject is succesvol afgerond en verslag is gereed. Voor en tijdens de inventarisaties zijn enkele excursies georganiseerd voor de leden.
 • Ondersteuning inventarisatie en bescherming weidevogels in het ANLB-gebied Wapenvelderbroek.

Matthijs Bootsma heeft met de inzet van een drone inventarisatie ondersteuning verleend ten behoeve van de activiteiten van de agrarische natuurvereniging Veluwe-IJsselzoom.

 • Ooievaarproject

Door de leden van de vwg. zijn alle bewoonde en niet bewoonde nesten van Ooievaars in de gem. Epe en Heerde in kaart gebracht. Er zal getracht worden om het aantal juvenielen te indentificeren in een vervolgproject.

Oeverzwaluwen

Onderhoud oeverzwaluwwanden: door leden van de vwg is aan de twee oeverzwaluwwanden onderhoud gepleegd; thv. IJsseldijk in Werven en in de landschapszone Veessen-Wapenveld ten noorden van de Breeweg.

Excursies

 • 1000 soorten dag op landgoed Vosbergen: leden van de vwg. hebben vroege vogelexcursie verzorgd.
 • Kraanvogelexcursie: op vrijdag 28 oktober zijn negen leden van de vwg. op bezoek geweest om Kraanvogels te observeren in de Diepholzer Moorniederung.

Verslagen

Korte broek

Broedvogelverslag van de broedvogelkartering in het Korte Broek is in oktober afgerond en zal op de website opgenomen worden. Een verkorte versie zal in het rapport Korte broek opgenomen worden.

In natuurklanken zijn verslagen opgenomen over andere andere: ooievaar project, inventarisatie weidevogels in het Wapenvelderbroek en inventarisaties huis-boeren- en oeverzwaluw.

Vosbergen

Het verslag van de inventarisaties op het landgoed Vosbergen is uitgebreid en het algemeen gedeelte is aangepast op basis van informatie van de werkgroep geologie. De tekst van het verslag is aangepast ten behoeve van de update naar een boekje.

Natuurbescherming

Er zijn in 2022 geen specifieke natuurbescherming activiteiten aan de orde geweest voor de Vogelwerkgroep. Wel vindt er deelname plaats in een klankbordgroep voor de energietransitie in de gem. Heerde. Specifiek is onze inbreng voor de borging van informatie voor de bescherming van de biotopen van Wespendief, Rode wouw en Zeearend en weidevogels in het Wapenvelderbroek.