Opknapbeurt Landschapszone Veessen-Wapenveld

De Landschapszone Veessen-Wapenveld krijgt op enkele plekken een ander aanzicht.

De afgelopen jaren nam de groei van veel bomen en struiken hier toe. Hierdoor ging de kwaliteit van de leefgebieden van veel dier- en plantsoorten achteruit. Bovendien verminderde de openheid van het voor dit gebied kenmerkende landschap. Waterschap Vallei en Veluwe start eind januari met het uitvoeren van beheermaatregelen.

Deze maatregelen zijn nodig om de natuur- en landschapswaarden in het gebied naast de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Plaatselijk worden bomen en struiken verwijderd en oevers opnieuw vergraven. De zone wordt hierdoor ook aantrekkelijker voor recreanten. Waterschap Vallei en Veluwe voert de maatregelen gefaseerd uit.

Korter

Dit betekent dat de werkzaamheden in het zich waardevol ontwikkelende gebied, over twee jaren worden verdeeld. De helft van de plekken wordt in 2024 aangepakt en de andere helft in 2025. Het verwijderen van de begroeiing vindt plaats in de winter, terwijl het vergraven van de oevers in de herfst plaatsvindt. Op deze wijze heeft de natuur korter hinder van de veranderingen.

Nieuwe visie

De werkzaamheden vormen een onderdeel van een hernieuwde Beheer- en Onderhoudsvisie die door het waterschap in overleg met de vereniging voor veldbiologie, KNNV Epe-Heerde, is opgesteld. De Landschapszone Veessen-Wapenveld is in de periode 2014-2017 ontwikkeld als natuurcompensatie voor de aanleg van de hoogwatergeul. Amfibieënpoelen, paaisloten voor vissen en brede natuurvriendelijke oevers zijn destijds aangelegd, bomen en struiken aangeplant en een oeverzwaluwwand is geplaatst.