Langjarig verslag over weide- en moerasvogels in polder Oosterwolde

De polder Oosterwolde is in de buurgemeente Oldebroek een interessant excursiegebied voor de leden van onze vogelwerkgroep. Een uitstapje met een terugblik op de totstandkoming van een weidevogelreservaat en informatie over de weidevogelpopulaties.

In 1994 is een ruilverkaveling in de polder Oosterwolde afgerond. Deze ruilverkaveling heeft evenals vele ruilverkavelingen in Nederland een enorme impact gehad op het landschap en de ecologie in de polder Oosterwolde. Vooruitlopend op deze ruilverkaveling is in 1968 het nieuwe gemaal De Wenden gerealiseerd en door het nieuwe bemalingsregiem is de (grond)waterstand in de polder ingrijpend gewijzigd. Voor de ruilverkaveling zijn veel notities en rapporten gepubliceerd over de vermaardheid van het weidevogelgebied en de aanwezigheid van veel kritische weidevogelsoorten. Alle adviezen van veel commissies ten spijt: het heeft er uiteindelijk niet toe geleid dat de adviezen voor een weidevogelreservaat van formaat (500 ha) is gerealiseerd! Politieke besluitvorming en bestuurlijke onwil bij de agrarische omgeving. Een gemiste kans, of toch toekomstperspectieven voor de weidevogels?

In de polder Oosterwolde ligt nu het weidevogelreservaat Oosterwolde in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer met een geringe oppervlakte van 250 ha. In het verslag over de weidevogels worden de dilemma’s benoemd.

Adrie Hottinga heeft dit verslag gemaakt in samenwerking met Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe.

Hier is het te lezen.