Project Korte Broek

Tekst en foto’s Wim Oosterloo

Het is alweer 5 tot 6 jaar geleden dat de werkgroepen van onze afdeling gezamenlijk een gebied inventariseerden (Schaveren). Hoog tijd om een nieuw gebied aan te pakken. Er is voor gekozen om in 2022 gezamenlijke inventarisaties in het Korte Broek (ten zuidwesten van Vaassen) uit te voeren. De meeste werkgroepen doen mee aan dit project. Mogelijk dat de werkgroep geologie en landschap ook een uitdaging in het gebied kan vinden.
Het Korte Broek is eigendom van het Geldersch Landschap en Kasteelen en is ongeveer 45 ha groot

Kaart Korte Broek in Vaassen

Het is een laaggelegen gebied in een erosiedal op de flanken van het Veluwemassief en ligt lager dan de noordelijk en zuidelijk aangrenzende gebieden. Er treedt veel kwelwater op uit het Veluwemassief. Het uittredende kwelwater wordt door de Egelbeek afgevoerd naar de Grift.
De Egelbeek is dus een kwelbeek en heeft een vrij natuurlijk karakter. Hij heeft z’n oorsprong in het grasland direct ten westen van het Korte Broek en voor een deel ten zuiden ervan. Het kwelwater is plaatselijk ijzerrijk.

Egelbeek

Door de (hoogte)ligging van het gebied was Korte Broek van nature een moerassig gebied. Het gebied is in de 19e en 20e eeuw grotendeels ontgonnen tot grasland, waarbij sloten zijn aangelegd voor de ontwatering. Het oostelijke deel was voor 1850 al in gebruik als grasland en het westelijke deel volgde veel later. Rond 1900 bestonden zowel het oostelijk deel als de rand van het westelijk deel van Korte Broek en het westelijk daaraan grenzende gebied uit grasland. Het centrale deel (meer westelijk gelegen in het GLK eigendom) bestond toen nog uit heide en moeras met opslag van hout- en broekbos. Vanaf 1900 werd het gebied steeds intensiever ontwaterd en verder in agrarisch gebruik genomen. In de jaren negentig van de vorige eeuw en in 2013 zijn ingrepen uitgevoerd om het gebied natuurlijker en dus natter te maken. De nutriëntenrijke grond werd afgegraven en sloten werden gedempt of minder diep gemaakt. Egelbeek bij Kouwenaarsweg Vaassen Noordelijke bovenloop

Het Korte Broek behoort vrijwel geheel tot het Gelders Natuur Netwerk. Het gebied westelijk van het Korte Broek, waar de Egelbeek ontspringt, ligt in een Groene Ontwikkelingszone. De noordelijke tak van de Egelbeek betreft Natura-2000 gebied. De Egelbeek is een zogenaamde HEN-beek, dat betekent dat aan deze beek de hoogste ecologische doelstellingen zijn toegekend door provincie en waterschap.In het gebied lopen weinig wandelpaden. Aan de zuidkant van het gebied loopt een wandelpad van de Kouwenaarsweg naar de Kortenbroekweg. Wandelend op het pad krijg je een mooi beeld van het gebied. Het is zeker geen straf de terugweg over hetzelfde pad te lopen.

Noordelijke bovenloop