Besluitenlijst en verslagen

Verslag vergaderingen 27 september en 6 oktober 2022

Verslag vergadering 3 mei 2022

Verslag vergadering 11 november 2021

Verslag vergadering 15 oktober 2020. Klik op het document

Eerdere besluiten:

Besluit 29 april 2020

KNNV Epe-Heerde verzoekt de gemeente Epe om bij het bestrijden van de eikenprocessierups de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups (zie www.processierups.nu) in acht te nemen en vooral meer zorgvuldigheid te betrachten bij gebruik van het middel XenTari dan thans volgens onze waarneming het geval is. Uit de leidraad citeren wij:

“Bij preventieve bestrijding worden onbedoeld ook andere vlindersoorten bestreden. De rupsen van dag- en nachtvlinders zijn gevoelig voor deze biologische bestrijdingsmiddelen. Alle beheerders zijn wettelijk verplicht om te voorkomen dat beschermde soorten schade ondervinden van de uitgevoerde bestrijding. Deze schade kan optreden bij beschermde soorten op de eik, in de ondergroei of op de bodem onder de boom. De Wet natuurbescherming, die begin 2017 in werking trad, beschermt alle dagvlinders van de Rode Lijst. (…) In het kader van de Wet natuurbescherming moet bij bespuitingen ook rekening gehouden worden met andere in de bomen levende of verblijvende dieren zoals vleermuizen, nestelende vogels en eekhoorns. De luchtondersteuning van een boomnevelspuit kan als effect hebben dat nesten uit de boom geblazen worden.”

Besluit 8 maart 2020

KNNV Epe-Heerde onderschrijft de “Gedragscode zon op land” van Holland Solar van 13 november 2019, alsmede de visie van Natuurmonumenten ten aanzien van windmolens. KNNV Epe-Heerde vindt zonneparken en windmolens niet passen in bestaande natuurgebieden, Natura 2000 gebieden, gebieden die onderdeel zijn van het Nationaal Natuur Netwerk en andere beschermde gebieden. In deze (internationaal) beschermde natuurgebieden moet de bescherming van leefgebieden en het behoud van planten- en diersoorten voorop staan. Deze bescherming is van belang voor het voortbestaan van individuele soorten en van complete ecosystemen. Daarnaast vindt KNNV Epe-Heerde zonneparken en windmolens niet thuishoren in cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle gebieden.