ANBI

Onze afdeling heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het hebben van deze status geeft een aantal financiële voordelen:
– Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
– Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
– Er zijn nog enkele voordelen die hier te lezen zijn.
Kort gezegd betekent het dat u eventuele giften van de belasting kunt aftrekken, uiteraard voor zo ver uw giften binnen de daarvoor geldende marge vallen van 1-10% van uw inkomen.

Met de ANBI status is het dus fiscaal aantrekkelijk om giften of erfenissen te schenken. Zowel voor de gever als voor de ontvanger. Hier staan enkele verplichtingen tegenover, onder meer het publiceren van gegevens op de website van de instelling. Deze volgen hieronder.
Naam van de instelling: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Epe-Heerde, afgekort KNNV Epe-Heerde
Fiscaal nummer: 816429455
Rekeningnummer: Rabobank  NL69RABO0101219865, t.n.v. KNNV Epe-Heerde, Weteringdijk 47, 8166 KS Emst
Postadres: Secretariaat KNNV Epe-Heerde, Norelholtweg 4, 8161 NA Epe

Doelstelling van de organisatie: het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis; het stimuleren van de belangstelling voor en de liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden maar ook buiten de vereniging; het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin; het algemeen belang zonder winstoogmerk.

In de bijlagen hieronder staan de stukken ter verantwoording van onze vereniging.

Beleidsplan
Het beleidsplan/meerjarenplan wordt jaarlijks gemonitord en bijgesteld. 

Het jaarplan

Financieel overzicht
De vereniging heeft haar inkomsten door de contributiebijdragen van de leden en activiteiten die ze verricht. Te zien in het financieel overzicht.

De begroting
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester namens het bestuur.
De besteding van het vermogen wordt eveneens aangegeven in het financieel jaarverslag

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, allen lid van de vereniging. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in die hoedanigheid gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
De functie en namen van de bestuurders zijn hier weergegeven.

Beloningenbeleid: De vereniging is een vrijwilligersorganisatie waarbij geen financiële beloningen worden verstrekt.

Een actueel verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording is het jaarverslag van de vereniging waarvan hier de laatste versie in te zien is.

Tenslotte kunt u de volgende stukken van de vereniging inzien (klik op het document):
Statuten
Huishoudelijk reglement
Declaratiebeleid

Wilt u meer weten van ANBI of contact hebben over een mogelijke gift, dan kunt u hier mailen naar onze penningmeester. 
Hij informeert u graag over de mogelijkheden en fiscale voordelen.

Jaarverslag 2023

Financiële stukken 2023 en begroting 2024

Verklaring kascontrolecommissie 2023

Jaarplan 2024

Meerjarenplan 2022-2024